ForeAmmatti

Ihmisen kokoiseen työelämään tuetusti - mahdollista?

ke 14.9.2016 - Anne Korhonen
Ihmisen kokoiseen työelämään tuetusti - mahdollista?

Työelämään valmentautumista ja työhön kuntoutusta kuvataan useilla eri tavoilla ja käsitteillä. Tuetun työllistymisen(Supported Employment)malli määriteltiin palvelumuotona Yhdysvalloissa 30 vuotta sitten. Suomeen tuetun työllistymisen malli rantautui Euroopan Sosiaalirahaston työllisyysohjelmien tukemana Euroopan unioniin liittymisen myötä. Vates-säätiö oli keskeinen toimija tuomassa tuetun työn mallia Suomeen.

Tuettu työllistyminen tarkoittaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön työllistymiseksi kehitettyä tukimenetelmää, jonka avulla ohjataan ja tuetaan työllistymään avoimille työmarkkinoille. Tuetussa työssä keskeistä on yksilöllisen tuen tarjoaminen työllistymisen suunnittelussa, valmistelussa, työllistymisessä ja työn pitämisessä. Tuetun työllistymisen palvelu perustuu kolmeen peruspilariin: tavallinen työpaikka, tasa-arvoisella palkalla ja tarkoituksenmukaisella tuella. Tuen tarjoaa työllistymisen tukihenkilö, työhönvalmentaja, jolloin voidaan puhua tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta. Työhönvalmentajan tehtäväkentän tulisi kattaa kolme tasoa: työllistyvän asiakkaan, työnantajan ja työyhteisön tasot. Hänen tulisi nähdä myös työnantaja omana asiakkaanaan, jota tuetaan yhtä lailla työllistymispolun aikana. Menetelmä on edistänyt erityisesti vammaisten henkilöiden osallisuutta ja oikeutta työelämään.

Kesäkuussa Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joka koskee yhtä lailla työelämää. Yhdenvertainen, saavutettava ja esteetön työelämä kaikille on osa yleissopimuksen sisältöä. Vates-säätiö pyrkii vaikuttamaan työmarkkinoiden toimintaan siten, että vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuudet säilyvät ja kehittyvät. Millainen sitten on tulevaisuuden työelämä vammaisille ja osatyökykyisille? Miten heidän ammatillinen identiteettinsä rakentuu ja miten sitä voi tukea nykyisessä työelämässä, jossa erityisesti vaikeimmin työllistyvien työpolut koostuvat pienistä puroista ja pätkätyösuhteista?

Entä mistä kaikille työtä tulevaisuudessa, joka on mitoitettu kunkin ihmisen toiveiden, kykyjen ja osaamisen mukaan? Uskaltaako työnantaja aidosti palkata vammaisen tai osatyökykyisen työntekijän? Itse näen tuetun työllistymisen työhönvalmennuksella olevan moninaisen työelämän tukemisen mahdollisuuden, joka pyrkii saattamaan ihmisen työkyvyn ja työelämän yhteen ihmisen kokoisesti. Työkyky ei ole staattinen tila, vaan muuntuva ja työelämän kanssa yhteen soviteltava tila - meillä jokaisella. Me jokainen osaltamme myös rakennamme tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää. Voisimme pikemminkin kysyä jokainen itseltämme, olemmeko tarpeeksi rohkeita luomaan aidosti uudenlaista työelämää, jossa jokaiselle on kykyjensä mukainen paikka?

Anne Korhonen työskentelee kehittämiskoordinaattorina Vates-säätiössä.

Anne Korhonen
  • Vates-säätiö toimii valtakunnallisena asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
  • Säätiö on perustettu vuonna 1993, ja sen strategisena taustavoimana on 36 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.
  • Vates-säätiön toimintamuotoja ovat kehittäminen, vaikuttaminen, kouluttaminen, tiedottaminen ja verkottaminen.
  • Säätiön järjestämä valtakunnallinen tuettuun työhön ja työhönvalmennukseen keskittyvä tapahtuma on tänä vuonna Seinäjoella 21.-22.9.Kyvyt käyttöön 2016
  • ForeAmmatti on mukana päivien ohjelmassa. Tervetuloa mukaan!
  • Annen kuvan on ottanut Kati Savela.